You are currently viewing การปกครองระบอบประชาธิปไตย

การปกครองระบอบประชาธิปไตย

ประเทศไทยของเรานะแปลว่าถึงจะพูดว่าเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็ตาม แต่เราก็เห็นได้ว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นผู้ที่มีอำนาจ มักจะพาความมืดมิดมืดมนเข้ามาสู่คนที่ไม่มีทางสู้เสมอจริงๆ แล้วประชาธิปไตยก็คือสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นอำนาจไปเมื่อประชาชนเป็นระบอบการปกครองตนเองของประชาชน 

หลักการของระบอบประชาธิปไตย

ถึงแม้ว่าอำนาจของรัฐจะเป็นอำนาจที่ประชาชนส่วนใหญ่นั้น ได้เลือกขึ้นมาก็ตามหรือเป็นอำนาจที่สูงสุดในประเทศสำหรับอำนาจประชาธิปไตย แต่สิ่งที่ประชาชนได้รับในปัจจุบันเหมือนจะเป็นอำนาจจอมปลอม ซึ่งแตกต่างจากระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศจะต้องให้ความยินยอม

ข้อดี

จะเรียกว่าข้อดีก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่นั้น สามารถพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้เอาง่ายๆ ว่าเป็นเหมือนข้อเสนอที่อาจจะเกิดผลดีต่อประเทศชาติ หรือส่วนรวมสำหรับการตัดสินใจทำในบางเรื่องไม่ว่าจะเป็น 1 คนหรือกลุ่มคนเสียงของประชาชนก็คือสิ่งที่รัฐจะต้องให้ความสำคัญ

ข้อเสีย

สำหรับประชาชนบางคนที่มีการนำระบอบประชาธิปไตย ไปใช้ในทางที่ผิดมันอาจจะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายในสังคมได้ สำหรับบางคนที่ใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตของกฎหมายเชื่อได้เลยว่า มันจะเกิดปัญหาภายในประเทศอย่างแน่นอน ควรใช้ให้ถูกต้องตามสิทธิเสรีภาพที่ได้รับ