You are currently viewing ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ

ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ

  • Post author:
  • Post category:Blogging

ความยากจน หมายถึงบุคคลที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือในการดำรงชีวิตอยู่ที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่เป็นอยู่ในเชิงที่ขาดแคลนทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง หรือบางคนนั้นเข้าข่ายมาตรฐานที่ต่ำผิดปกติของรายได้ซึ่งในปัจจุบันนั้นบอกได้เลยว่าเป็นความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคมอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันมีความหมายของความยากจนที่ยังสามารถควบคุมไปยังที่อื่นได้อีกไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองอย่างเดียว มันรวมถึงที่พักอาศัยอยู่ และมันยังขาดแคลนในเรื่องของค่าบริการในเรื่อง สาธารณสุข ซึ่งบางคนก็ขาดโอกาสในการเรียนรู้ในโรงเรียนต่างๆจนทำให้ไม่สามารถที่จะทำงานประกอบอาชีพได้เพราะว่าไม่มีความรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว และแน่นอนว่าบุคคลที่อยู่ในความจนนั้นจะมีความระแวง

ความยากจน

ซึ่งในปัจจุบันความจนมีหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นจนสัมบูรณ์ เป็นบุคคลที่ขาดแคลนในเรื่องของอุปกรณ์ในการใช้ต่างๆมากมายพื้นฐานเลยเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้ภายในบ้านที่จำเป็นต่อการใช้ รวมถึงประเภทอาหารด้วยไม่ว่าจะเป็นอาหารที่จะต้องสะอาดและน้ำดื่ม อาหารต้องรับทานให้ถูก และอุปกรณ์ในเครื่องใช้ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องนอนในที่พักอาศัย แล้วต้องมียารักษาโรคต่างๆต้องยอมรับเลยว่าในประชากรทั่วโลกนั้นขาดแคลนที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากแบบทั่วโลกเลยก็อยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านคนที่อยู่ในสภาวะยากจน

ความยากจนสัมพัทธ์

เป็นไปในรูปแบบของการขาดทรัพยากรและรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตตามปกติแต่ก็เป็นเรื่องที่ปกติที่สังคมในรอบข้างนั้นยอมรับแต่บางประเทศนั้นก็มีการเปรียบเทียบกับบุคคลในสังคมอื่นที่จะทำให้มีโอกาสในการเหลื่อมล้ำทางด้านสังคมมากเลยทีเดียวในเรื่องการบริการสาธารณะ โดยปกติแล้วความยากจนนั้นจะถูกมักวัดกับรายได้หรือระดับการใช้อุปกรณ์ต่างๆภายในครอบครัวของส่วนบุคคล แน่นอนว่าสำหรับคนที่มีรายได้ต่ำจะมีอุปกรณ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานในการใช้งานทางด้านต่างๆมากมาย ดังนั้นก็ถือว่าเป็นการเส้นความยากจน

เส้นความยากจน

เป็นไปในรูปแบบของระดับรายได้ของส่วนบุคคลที่จ่ายขั้นต่ำไม่เพียงพอต่อการซื้ออุปกรณ์สินค้าที่ใช้มากมายในปัจจุบันรวมถึงการบริการต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ในส่วนของประเทศไทยนั้นต้องยอมรับเลยว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการประเมินผลและคำนวณต่างๆมากมายกับเส้นความยากจน โดยที่ใช้ความยากจนนั้นเป็นหลักเกณฑ์ในการวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 2 ปีเลย